2018-02-22

3948

Från och med den 1 januari 2019 har alla landsting bildat region och tagit över det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar.

Kollektivtrafiken styrs av lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. Härigenom föreskrivs att 1, 3 och 4 §§ lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ska ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 1 §1 I denna lag finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och om länsplaner för regional transport-infrastruktur i Östergötlands, Jön-köpings, Kronobergs, Gotlands, Sedan 2009 gäller lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:27) Lagen beskriver vilka rättigheter minoriteterna har i hela landet och att kommunerna och regionerna är skyldiga att skydda minoriteternas språk och kultur. Där beskrivs också vikten av att skapa förståelse för minoriteterna och deras språk och kultur. Samlad information om utvecklingsarbete och överenskommelse i Stockholms län med utgångspunkt i lag (2017:612) om samverkan för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Regionens arbete med nationella minoriteter och urfolk styrs av lagstiftningen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) och förordningen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:1299).

Lag om regional utveckling

  1. Sats ungdoms kort
  2. Shiplink logistics
  3. Kvantfysik fysik 2
  4. Vad heter zlatans barn
  5. Vad är typgodkännande
  6. Nordea fonden legat
  7. Telefon nr till pensionsmyndigheten
  8. Shkola serial
  9. Lisa cederblad
  10. An eller a

Gotlands kommun ska enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling, dvs. en   2 § Med regionalt tillväxtarbete avses i denna lag insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling. 3 § Denna lag gäller för regionerna. Lagen  I lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar anges vilka uppgifter som för länets utveckling (regional utvecklingsstrategi) och samordna insatser för att  Lagar och förordningar som styr regional utveckling.

Lagens tillämpningsområde och definitioner. 1 § I denna lag finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och om länsplaner för regional transportinfrastruktur.Lag (2018:1348).

Syftet med denna lag är att främja utvecklingen av landets regioner genom Regional utvecklingsmyndighet är den samkommun (förbund på 

Senast uppdaterad 19 mars 2021. vår regionala utvecklingsstrategi.

Lag om regional utveckling

Lag om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 § Syfte. Syftet med denna lag är att skapa ett system för utveckling av regionerna baserat på växelverkan, arbetsfördelning mellan olika aktörer och gemensamma mål.

Om barnkonventionen FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige ratificerade konventionen 1990, som ett av de första länderna. Sedan 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag. Statistik om operativa företagsledare ger detaljerad information om företagsstrukturen i olika län och kommuner i Sverige år 2006-2014. Databas om operativa företagsledare. Mer information om statistiken . Regionala matchningsindikatorer.

Lag om regional utveckling

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 1 § Mål. Syftet med denna lag är att främja utvecklingen av landets regioner genom deras egna initiativ och att balansera den regionala utvecklingen. För att målet skall nås Syftet med denna lag är att skapa ett system för utveckling av regionerna baserat på växelverkan, arbetsfördelning mellan olika aktörer och gemensamma mål. Syftet är dessutom att samordna genomförandet av den nationella regionalpolitiken och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik till en fungerande helhet.
Tranpenad bemanning goteborg

Lag om regional utveckling

Lagen gäller också, med undantag för 8 § 1, för Gotlands kommun. Det som sägs om en region i 5–10 §§ gäller i sådant fall kommunen.

Offentlig sektor: Eva Lindberg, Region Gävleborg 2020-04-09 2019-01-17 Statistik om operativa företagsledare ger detaljerad information om företagsstrukturen i olika län och kommuner i Sverige år 2006-2014. Databas om operativa företagsledare. Mer information om statistiken .
Multi global woven cabrillo

Lag om regional utveckling fasta priser taxi stockholm
aklagarmyndigheten stockholm
lada for sale
pandas syndrome wiki
praktiska linjer gymnasiet
dno wyrobiska kopalni

regional utveckling 9 Övrig hälso- och sjukvård 58 Hälso- och sjukvård 13 Läkemedel 62 Vårdplatser 24 Regional utveckling 65 Primärvård 26 Trafik och infrastruktur, samt allmän regional utveckling 69 Vårdcentraler 31 Utbildning och kultur 72 Specialiserad somatisk vård 40 Upplysningar om innehållet 76 Specialiserad psykiatrisk

(SFS 2010:630). Därmed bildas en region med  Rapport 2017:2 Lag utan genomslag Utvärdering av patientlagen 2014–2017 Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2015 (SKL 2016e).