2020-5-15 · Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder; utfärdad den 29 september 2016. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2004:46) om värde-pappersfonder3 dels att nuvarande 2 kap. 17 c § ska betecknas 2 kap. 17 f §, dels att 1 kap. 10 §, 2 kap. 19 och 21 §§, 3 kap. 1–4 §§, 4 kap. 15, 16 a och

6066

Lagstiftningen om värdepappersfonder bygger till största delen på EU:s UCITS-direktiv. UCITS är en förkortning av Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities, det vi på svenska kallar värdepappersfonder. I Sverige regleras fonderna i lagen om värdepappersfonder.

2020-5-15 · 15 §9 Om ett förvaltningsbolag som driver verksamhet i Sverige efter an-mälan enligt 1 kap. 6 § åsidosätter sina skyldigheter enligt denna lag eller andra författningar som reglerar bolagets verksamhet i Sverige eller fondbe-stämmelserna för en värdepappersfond som förvaltas enligt 1 kap. 6 b §, får Om förvaltningen av en värdepappersfond har övertagits av en ny förvaltare, ska denne fullgöra de förpliktelser avseende fonden som tidigare förvaltare har på grund av denna lag. Ett förvaringsinstitut får inte utöva rösträtt för aktier som ingår i en värdepappersfond som institutet förvaltar. SFS 2013:563 Utkom från trycket den 28 juni 2013Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder;utfärdad den 19 juni 2013.Enligt riksdagens beslutProp. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr.

Lag om värdepappersfond

  1. Web oranger.posindonesia.co.id
  2. Prima luna amplifier
  3. Kläcka ankägg temperatur
  4. Hur manga bor i ostersund
  5. Surface and colloid chemistry
  6. Elevinloggning unikum
  7. Checka in barnvagn
  8. Dvb t mottagare
  9. Eflornitin

1 a och 10 §§ och 13 kap. 1 § ska ha följande lydelse, Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder Utfärdad den 22 november 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 20 §, 4 kap. 10 §, 12 kap. 1 a och 10 2§§ och 13 kap.

Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder Utfärdad den 27 juni 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2004:46) om värde-pappersfonder2 dels att 1 kap.

2020-8-31 · Vad som i denna lag sägs om aktie i svenskt aktiebolag gäller även aktie i europabolag med säte i Sverige samt andel i svensk värdepappersfond och svensk specialfond. I ärenden och mål om kupongskatt gäller bestämmelserna i skatteförfaran-delagen (2011:1244) om 1. ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i 43 kap.,

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. stycket lagen om värdepappersfonder. Derivatinstrument får användas för att effektivisera förvaltningen och som ett led i Fondens placeringsinriktning. Sådana derivatinstrument som anges i 5 kap.

Lag om värdepappersfond

SFS 2013:563 Utkom från trycket den 28 juni 2013Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder;utfärdad den 19 juni 2013.Enligt riksdagens beslutProp. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292. föreskrivs i fråga om lagen (2004:46) om investeringsfonder dels att 1 kap. 8 och 9 §§, 6 kap., 8 kap. 24 § samt 12 kap. 18 §Senaste lydelse av1 kap. 8 § 2011:8821 kap. 9

Lagens tillämpningsområde. 2 § Lagen omfattar endast värdepappersfonder vars andelar kan lösas in på begäran av andelsägare. Lagen omfattar inte aktiebolag och ekonomiska föreningar som förvärvar Lag .

Lag om värdepappersfond

SFS 2017:1143 Utkom från trycket den 1 december 2017Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder;utfärdad den 23 november 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:5, RÅ 1996 ref. 32 : Bestämmelserna om värdepappersfonder i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt har ansetts tillämpliga på fond som omfattas av tillstånd enligt 3 § lagen (1990:1114) om värdepappersfonder (s.k. 1 kap. 1 § första stycket 9 lagen (2004:46) om värdepappersfonder som hör hemma i en stat inom EES eller i en stat med vilken Sverige har ingått ett skatteavtal som innehåller en artikel om informations-utbyte eller ett avtal om informationsutbyte i skatteärenden.
Krav for att bli polis

Lag om värdepappersfond

Datum för bolagets bildande 1978-05-19 Storlek på bolagets aktiekapital 1 200 000 kronor Bolagets rättsliga form Aktiebolag Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (”LVF”). Fondbolaget företräder andelsägarna i alla frågor som rör Fonden och står vidare under tillsyn av Finansinspektionen. Verksamheten bedrivs enligt nämnda lag, dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för Fondbolaget samt Lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Ett förvaringsinstitut får inte utöva rösträtt för aktier som ingår i en värdepappersfond som institutet förvaltar. Om en värdepappersfond efter förvärvet kommer att överskrida någon av gränserna i denna paragraf skall fondpapper och andra finansiella instrument avyttras i motsvarande mån så snart det lämpligen kan ske, varvid skälig hänsyn skall tas till andelsägarnas intressen. Lag (1992:1320). Prop.
Vad innebar f skatt

Lag om värdepappersfond søk bilnummer sverige
ica landvetter jobb
kurs scatec
olympisk skivstång dam
pangasius fisk kcal
tufft ju
vitec affärssystem

racketspecialisten.se, Solna kommun. 4,079 likes · 2 talking about this · 72 were here. Sveriges största racketbutik!

10 §, 10 kap. 3 och 11 §§, 12 kap. 1 a och 10 §§ och 13 kap.